Jane Austen – Pride and Prejudice

“You must learn some of my philosophy. Think only of the past as its remembrance gives you pleasure.”

Jane Austen. The author who made me fall in love with the British literature, was born on 16 December 1775. I really admire her because she was a very modern woman at the time she lived. All of her novels were published anonymously and her name was presented after her death (18 July 1817).

What I love about her books is that she was writing about the society she experienced herself. She was writing about what she saw. Her novels weren’t accepted very well back in the 18th century but people understood it better in the 19th century. I think it is her wittiness, cleverness, a beautiful style of writing and the way she is writing about people and relationships which keep her being one of the best and most popular English-speaking authors of all time.

Jane Austen. Autorka, díky které jsem se zamilovala do britské literatury. Narodila se 16. prosince 1775. Neskutečně ji obdivuji, protože na svou dobu to byla velmi moderní žena. Všechny její romány byly publikovány anonymně a její jméno bylo uveřejněno až po její smrti (18. července 1817).

Na jejích knížkách miluji, že psala o společnosti tak, jak ji sama zažila. Psala o tom, co viděla. Její romány nebyly v 18. století přijaty moc dobře, ale v 19. století jim lidé porozuměli o dost lépe. Myslím, že je to právě její vtipnost, chytrost, nádherný styl psaní a způsob, jakým psala o lidech a vztazích, co z ní dělá jednu z nejlepších a nejpopulárnějších anglicky píšících autorů všech dob.

pp3

Pride and Prejudice is probably her most famous (and my favourite) novel. The main character is Lizzy Bennet who lives with her parents and 4 sisters. Jane is the oldest and most beautiful, Lizzy is the second oldest and the brightest, Mary read the most books and the twins Kitty and Lydia are silly and irresponsible.

One day a new young rich gentleman Mr Bingley moves to their neighbourhood so Mrs Bennet hopes he will marry one of her daughters. His 2 sisters and friend Mr Darcy seem very proud and even they have good manners people don’t like them very much. Mr Bingley falls in love with Jane. Mr Darcy has an objection to her family and he tries to separate them. Besides their storyline, we can watch a development of the relationship between Lizzy and Mr Darcy. I have to admit that their story is what I love the most about this book. They have to fight with prejudices and each other’s pride.

Pýcha a předsudek je asi jejím nejslavnějším (a mým nejoblíbenějším) románem. Hlavní postavou je Lizzy Bennetová, která žije s rodiči a svými 4 sestrami. Jane je nejstarší a nejkrásnější, Lizzy je druhá nejstarší a nejbystřejší, Mary přečetla nejvíce knih a dvojčata, Kitty a Lydia, jsou hloupá a nezodpovědná.

Jednoho dne se do sousedství přistěhuje mladý bohatý gentleman pan Bingley, takže paní Bennetová doufá, že si vezme jednu z jejích dcer za ženu. Jeho 2 sestry a jeho přítel pan Darcy působí velmi pyšně a i když mají dobré chování, lidé je nemají moc rádi. Pan Bingley se zamiluje do Jane. Pan Darcy má proti její rodině však námitky a snaží se je rozeštvat. Kromě jejich dějové linky Jane a pana Bingleyho však můžeme sledovat i vývoj vztahu mezi Lizzy a panem Darcym. Musím přiznat, že jejich příběh je to, co se mi na knížce líbí nejvíc. Musí bojovat s předsudky a pýchou toho druhého.

pp1

I might be wrong but I think that Pride and Prejudice is one of the most beautiful and the greatest love stories of all time. It shows our weaknesses, how we are controlled by our prejudices against one another and that we should learn how to swallow our pride and accept others the way they are even with their imperfections.

There are also many sequels based on the story of Lizzy and Mr Darcy, e.g. Pride and Prejudice and Zombies, Austenland or Mr Darcy’s Diary. You might have seen some of the TV adaptations such as Pride and Prejudice (1995) with Jennifer Ehle and Colin Firth as Lizzy and Mr Darcy or the film from 2005 with Matthew MacFadyen and Keira Knightley in the main roles. I like this film much more than the TV series because it has a beautiful soundtrack and the chemistry between the actors on the screen is just exceptional.

Můžu se mýlit, ale podle mě je Pýcha a předsudek jeden z nejkrásnějších a největších zamilovaných příběhů všech dob. Ukazuje lidské slabosti, jak se necháváme ovládat našimi předsudky vůči ostatním a jak bychom se měli naučit překonat svou pýchu a přijmout ostatní takové, jací jsou, i s jejich nedostatky.

Je tu i mnoho knih založených na příběhu Lizzy a pana Darcyho, např. Pýcha a předsudek a zombie, Austenland nebo Deník pana Darcyho. Mohli jste také vidět některou z televizních adaptací, jako je Pýcha a předsudek (1995) s Jennifer Ehle a Colinem Firthem jako Lizzy a pana Darcyho nebo film z roku 2005 s Matthew MacFadyenem a Keirou Knightley v hlavních rolích. Film se mi líbí daleko víc, protože má krásný soundtrack a chemie mezi herci na plátně je zkrátka výjimečná.

pp2

I hope you liked this article and that you fell in love with Pride and Prejudice at least half as much as I did. In my opinion, this book shouldn’t be forgotten because even it was written 204 years ago, it’s almost unbelievable how the story still fits our society. People are the same and the human nature hasn’t changed at all. We should learn from a book like this, not have contempt for it. Think of it. Let’s be nice to each other and don’t be egocentric at least for a while. Read a good book, have a cup of tea and forget about the world. And give a chance to Jane Austen. She deserves it.
Doufám, že se vám článek líbil, a že jste si zamilovali Pýchu a předsudek minimálně z poloviny stejně jako já. Podle mě bychom na tuto knihu neměli zapomenout, protože i když byla napsána před 204 lety, je téměř neuvěřitelné, jak příběh sedí na naši společnost. Lidé jsou stále stejní a lidská povaha se nezměnila. Měli bychom se učit z knížek, jako je tato, ne je zavrhovat. Popřemýšlejte o tom. Buďme k sobě milí a aspoň na chvíli nebuďme sebestřední. Přečtěme si dobrou knížku, dejme si šálek čaje a zapomeňme na svět. A dejte šanci Jane Austen. Zaslouží si to.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s