Atticus – Love Her Wild

I think that this blog needs at least a tiny bit of poetry. It has recently become one of my favourite genres. I’ve always been a bit scared of poetry because I thought that I wouldn’t understand it. However, we often discover the best things when we leave our comfort zone. For me, poetry is a great way to express emotions and make completely ordinary things sound magical.

Řekla bych, že tenhle blog potřebuje alespoň trošku poezie. Poměrně nedávno se stala jedním z mých oblíbených žánrů. Vždycky jsem se poezie bála, protože jsem se bála toho, že bych jí nerozuměla, ale jak tomu tak bývá, ty nejsepší věci objevujeme, když se odhodláme opustit naši komfortní zónu. Pro mě je poezie skvělým způsobem vyjádření emocí a popisování úplně obyčejných věcí tak, že zní až kouzelně.

During the past few years, Instapoetry has become a huge trend in social media, especially among the younger audience. There are currently many popular poets active mainly on Instagram; however, authors like Rupi Kaur or R. H. Sin began to publish their work as printed books as well. But today I’d like to focus on Atticus and his first published book: Love Her Wild.

Během posledních pár let se Instapoezie stala obrovským trendem na sociálních sítích, zejména v rámci mladšího publika. Je tu spousta básníků, kteří jsou aktivní hlavně na Instagramu, ale autoři jako Rupi Kaur nebo R. H. Sin, začali svou práci publikovat i v tištěné podobě. V dnešním článku bych se však ráda zaměřila na první knihu básníka, který vystupuje pod jménem Atticus: Láskou ji nespoutáš.

The book is full of unique and well-known poems by Atticus. His work has a pretty consistent theme. He describes the tiniest and the most glorious moments in life with such a delicacy and empathy that you have no choice but to stay completely bewitched and amazed. The author dedicates his poems to femininity, love, enjoying the moment we live in and appreciation of life. Each poem varies in length, and I’m persuaded that you’ll enjoy reading all of them.

Kniha je plná výjimečných a dobře známých Atticových básní. Jeho práce si zachovává poměrně konzistentní motiv. Popisuje ty nejmenší a zároveň velkolepé momenty v životě s neskutečnou jemností a empatií, takže zůstanete očarováni a v úžasu. Autor své básně zasvětil ženství, lásce, užívání si současnosti a ocenění života. Každá báseň se liší délkou a já jsem přesvědčená, že si je všechny zamilujete.

Last, but not least, I have to appreciate how beautiful the book looks. I have a paperback edition, and it is incredible. Just like the author’s Instagram, the book sticks to black and white colours. Poems are accompanied by thematic photos, and the whole arrangement and graphics are just wonderful and beautiful to look at.

Nakonec musím zmínit, jak nádherně je kniha zpracovaná. Já mám paperback verzi a je úžasná. Stejně jako autorův Instagram, tak i kniha je zhotovená v barvách černé a bílé. Básně jsou doplněny o tématické fotografie, a celé aranžmá a grafika jsou krásné na pohled.

I’m not sure I’ve ever used this many superlatives while reviewing a book before. Maybe I’m not entirely objective, because Atticus is one of my favourite writers and I can’t wait to see what he’ll publish in the future. I genuinely think that this is the kind of poetry even people who don’t usually pay attention to this genre, will enjoy and find relatable.

Teda, nejsem si jistá, jestli jsem už někdy dřív použila tolik superlativ při recenzování knihy. Možná nejsem úplně objektivní, protože Atticus patří mezi mé oblíbené autory a já se už teď nemůžu dočkat, co vydá příště. Skutečně si ale myslím, že tohle je ten druh poezie, který si užijí i čtenáři, kteří tomuto žánru obvykle nevěnují žádnou pozornost.

I also have a small announcement. All future articles will be written only in English. It’s something I’d like to try and I also feel like that writing in 2 languages is what made me to publish so irregularly. Anyway, I hope you enjoyed today’s review. In the future, I will also write an article about The Dark Between Stars – the second book by Atticus. And if you’d like to know more about this amazing and talented writer, go check his profile on Instagram: @atticuspoetry.

A ještě mám malé oznámení. Od příště už budu psát všechny články pouze v angličtině. Je to něco, co jsem vždycky chtěla zkusit, a mám pocit, že právě psaní ve 2 jazycích způsobilo to, že jsem publikovala tak nepravidelně. Každopádně doufám, že jste si dnešní recenzi užili. Někdy v budoucnu napíšu článek také o Tmě mezi hvězdami, druhé Atticově knize. A pokud byste se o tomto úžasném a talentovaném spisovateli chtěli dozvědět více, podívejte se na jeho profil na Instagramu: @atticuspoetry.

Hope you have a nice day. Oh, and I forgot! Write me in the comments some newly published book you’ve read and really loved!

Mějte se krásně. Jé, a já zapomněla! Napište mi do komentářů nějakou knižní novinku, kterou jste četli a zamilovali si ji!

Eva


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s